Tanvaldsko

News

Actual information from the microregion

Navigation:  Home -> News -> V regionu vznikají 4 nové železniční zastávky

V regionu vznikají 4 nové železniční zastávky

There are no translations available.

Tisková zpráva z Mikroregionu Tanvaldsko ze dne 12. 8. 2010

V regionu vznikají 4 nové železniční zastávky a obnovuje se 18 čekáren na autobusových zastávkách

Výstavba 4 nových železničních zastávek a výměna 18 čekáren na autobusových zastávkách v městech Desná, Smržovka a Velké Hamry vznikla z reálné potřeby zkvalitnění dopravní obslužnosti území obcí sdružených v Mikroregionu Tanvalsko. Potřeby zkvalitňování úrovně veřejné dopravy byly sdruženy do jednoho velkého společného projektu s názvem Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko také pro lepší dosažitelnost finančních zdrojů operačních programů Evropské unie. Projekt byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod v prioritní ose 1.2 Rozvoj dopravní infrastruktury.

Optimalizace hustoty sítě železničních a zkvalitnění úrovně autobusových zastávek podporuje konkurenceschopnost veřejné dopravy, skutečnou dostupnost pro všechny (i pro osoby se zdravotním omezením) a postupně napomáhá v minimalizaci následků často se zde opakujících kolapsů individuální dopravy.

Dodavatelem všech stavebních prací projektu se na základě výběrového řízení stala společnost EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec.

V roce 2009 byly postupně obnovovány čekárny na autobusových zastávkách za použití 2 typů konstrukcí s určitou modifikací (podle místa instalace):

  1. 1. Typ čekárny s obloukovou střechou ze silnostěnných ocelových profilů, nerezového plechu a kaleného bezpečnostního skla byl použit na zastávkách v Desné (Černá Říčka u Švýcar, Pustiny - křižovatka, Pustiny - střed, Pustiny - U Lípy, Souš - U parkoviště) a ve Velkých Hamrech – Lidový dům.
  2. 2. Montovaná čekárna ze silnostěnných ocelových profilů (povrch ocelových profilů je žárově zinkován) a kaleného bezpečnostního skla byla použita ve Velkých Hamrech   (U Laurinů, U Sokolovny, Pod Muchovem, U Richterů, Rozcestí na Zbytky) a ve Smržovce (Smržovka – Hamrska, Smržovka – Sáňkařská dráha, Smržovka – náměstí TGM (směr Jablonec n.N. i Tanvald), Smržovka - Bílý mlýn (oba směry) a Smržovka - U Karvely.

V roce 2009 byla také postavena železniční zastávka Smržovka – Luční. Stavba zastávky na parcelách č. 1651, 1747/1, 1875, 1876, 3258 a 1877 v katastrálním území Smržovka se nachází v prostoru mezi skalním odřezem na železniční trati a korytem Smržovského potoka mezi stanicemi Smržovka hlavní nádraží a Smržovka střed. Zlepšuje dostupnost veřejné dopravy pro oblast ulice Luční, která je díky velké koncentraci domů významným centrem osídlení, stejně jako pro oblast kolem a nad ulicí Hlavní. Stavba byla prováděna v přestávkách mezi jízdami pravidelných vlaků a v průběhu výstavby byla snížena traťová rychlost. Zastávka se skládá nejen z přístřešku pro cestující, jakým je jednoduchá dřevěná stavba, ale zejména z 60 m dlouhého nástupiště s opěrnou gabionovou zdí, přístupových komunikací pro pěší, rovněž zpevněných opěrnou zdí, z nového osvětlení a zábradlí. Bezpečnostní pás z betonové dlažby u nástupní hrany na nástupišti má šířku 800 mm a následující vodící linie s funkcí varovného pásu šíře 400 m je z betonové dlažby s drážkami (včetně optického značení varovného pásu v šířce 150 mm žlutou barvou). Na zastávce byly provedeny bezpečnostní a orientační pásy pro lepší podmínky pohybu nevidomých, slabozrakých i jinak znevýhodněných lidí.                                                          Kvůli stavbě zastávky bylo upraveno koryto Smržovského potoka a v závěru stavby byly provedeny úpravy zeleně v bezprostředním okolí zastávky. Dne 22. 12. 2009 zde byl povolen zkušební provoz, který fakticky začal 1. 1. 2010. Vyhodnocení zkušebního provozu a kolaudace proběhla 13. 8. 2010 a od této chvíle nastává běžný provoz této nové železniční zastávky.

Železniční zastávka I Desná – Pustinská začala vyrůstat na jaře 2010 po pravé (jižní) straně koleje trati Liberec – Tanvald - Harrachov mezi železničními stanicemi Dolní Polubný a Kořenov na katastrálním území Desná III. Stavba zahrnuje kromě dřevěného přístřešku také vybudování 60 m dlouhého jednostranného mimoúrovňového nástupiště, přístupového chodníku k nástupišti, veřejného osvětlení přístupového chodníku s nástupištěm a zábradlí. Bezpečnostní pás z betonové černé dlažby u nástupní hrany na nástupišti má šířku 800 mm a následující vodící linie s funkcí varovného pásu šíře 400 mm je z betonové dlažby s drážkami (včetně optického varovného pásu šíře 150 mm žluté barvy). Provedení bezpečnostních a orientačních pásů na nástupišti bylo provedeno dle metodických pokynů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, slabozrakých i jinak zdravotně znevýhodněných lidí. Varovné pásy šířky 400mm jsou v místě ukončení veřejné části nástupiště provedeny z červené dlažby s výstupky.            Pro přístup na nově vybudované nástupiště železniční zastávky byl vybudován chodník přímo navazující na stávající autobusovou zastávku v celkové délce 167 m (šíře 1,75 m v délce 105 m, která přechází v šíři 0,75 délky 62m). Stavba byla prováděna za ztížených podmínek omezených provozem železniční trati, bez výluky. Železniční zastávka Desná – Pustinská byla investorovi předána dodavatelem stavby Eurovia CS, a.s. ke dni 30. 6. 2010, na základě schválení Drážním úřadem bude 18. 8. 2010 uvedena do zkušebního provozu. Po zhruba půlročním zkušebním provozu bude zkolaudována a plně využívána.                           V místě zastávky je v kolejišti dobře patrný památkově chráněný ozubnicový úsek, na který upozorňuje informační panel Železniční společnosti Tanvald, o.p.s..

Železniční zastávka Velké Hamry – město je postavena na parcelách č. 71/6 a 72/1 v katastrálním území Velké Hamry a lépe odpovídá současným místům i hustotě osídlení, než původní rozmístění stanic z 19. století, kdy byla železniční trať postavena. Stavba zahrnuje vybudování jednostranného mimoúrovňového nástupiště o délce 90 m, přístupových ramp k nástupišti celkové délky 23 m a šířky 1,8 m (použití drobné mechanizace při úklidu je tak možné) a opěrné zdi v délce 38 m. Byl zde instalován přístřešek typu MMCité AUREO z ocelové konstrukce a kaleného skla, s lavičkou. Bezpečnostní pás z betonové černé dlažby u nástupní hrany na nástupišti má šířku 800 mm a následující vodící linie s funkcí varovného pásu šíře 400 m je z betonové dlažby s drážkami (včetně optického značení varovného pásu v šířce 150 mm žlutou barvou). Provedení bezpečnostních a orientačních pásů na nástupišti bylo provedeno dle metodických pokynů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, slabozrakých i jinak zdravotně znevýhodněných lidí.                                                                                                                     V přilehlé komunikaci byla vybudována kanalizace a rekonstruována vozovka této komunikace. Bylo vybudováno také veřejné osvětlení nástupiště i přilehlých ramp a ocelové zábradlí.                                                                                                                                Železniční zastávka Velké Hamry město bude investorovi předána dodavatelem stavby Eurovia CS, a.s. pravděpodobně v září 2010 a na základě schválení Drážním úřadem bude poté uvedena do zkušebního provozu. Po zhruba půlročním zkušebním provozu bude zkolaudována a plně využívána.

Výstavba železniční zastávky Desná - Riedlova vila na parcele č. 789 katastrálního území Desná I a parcele č. 98 katastrálního území Desná II. začínající 1. září 2010 za úplné výluky z provozu optimalizuje rozložení stanic a zastávek na trati Tanvald – Harrachov. Zahrnuje vybudování jednostranného nástupiště délky 35 m, přístupového chodníku k nástupišti se zábradlím a gabionové zdi, která zachycuje zemní těleso v prostoru nástupiště a části přístupového chodníku. Bude vybudováno také veřejné osvětlení přístupového chodníku a nástupiště. Zastávka je situována po pravé (jihozápadní) straně koleje ve směru do Harrachova, navazuje na ní levostranný oblouk a začíná zde ozubnicový úsek.                                          Otevření stavební jámy musí být provedeno za plné výluky provozu a plnění gabionů bude prováděno pouze ručním rovnáním v celém objemu konstrukce zdi. Tvar gabionové opěrné zdi byl optimalizován s ohledem na upřesnění geodetických a geologických podkladů.              V rámci statického zajištění přístupové cesty byla navržena konstrukce ze štěrkodrti, bez zpevnění betonovou dlažbou, která je namrzavá. Šířka přístupové cesty bude upravena na minimálně 1,85 m, nebude realizováno zábradlí ve směru do svahu. Tato úprava zajistí možnost provádět zejména zimní údržbu pomocí malých mechanizmů (omezení v tuto chvíli představuje volná šířka na přístupové lávce přes řeku).                                                             Přístřešek konstrukčně odpovídá přístřešku zastávky Smržovka - Luční a Desná – Pustinská a využívá osvědčené konstrukční detaily. I na této zastávce je použit bezpečnostní pás šířky 800 mm u nástupní hrany nástupiště z černé betonové dlažby, následuje jej vodící linie s funkcí varovného pásu šířky 400 mm z betonové dlažby s drážkami (včetně optického značení varovného pásu v šířce 150 mm žlutou barvou). Provedení bezpečnostních a orientačních pásů na nástupišti bylo provedeno dle metodických pokynů k vytváření podmínek pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých, slabozrakých i jinak zdravotně znevýhodněných lidí.                                                                                                                      Pro přístup na nově budované nástupiště zastávky bude zrekonstruována stávající stezka z ulice Krkonošská, volná šířka stezky je 1,8 m a celková délka úpravy je 125 m. V místě napojení stezky na přístupový chodník bude vybudován varovný pás šířky 400 mm z červené dlažby s výstupky. Úsek mezi Krkonošskou ulicí a mostem bude vydlážděn. Železniční zastávka Desná - Riedlova vila bude postavena do 31. 10. 2010.

Celý společný projekt „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“ o celkovém rozpočtu 29 019 901 Kč (z toho dotace Reginálního operačního programu činí 24 878 884 Kč) bude administrativně ukončen k poslednímu dni roku 2010 a počítá nejen se zlepšením dostupnosti, větším využíváním veřejné dopravy, ale také zvýšením úrovně a pěkného vzhledu obcí Mikroregionu Tanvaldsko.

Tuto tiskovou zprávu vydává:
Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko
Palackého 359
468 41 Tanvald
www.tanvaldsko.info

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Preusslerová                                                                                                     Manažerka projektu a Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko

Tel.: +420 483 704 240; +420 737 761 659                                   Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Celá zpráva v PDF