Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Projekty -> Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít.

Nositelem projektu je Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko a je realizován od 1. března 2018 do 29. Února 2020.

Hlavním cílem projektu je zpracování Programu rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko, tedy plánu, podle kterého se bude v následujícím období mikroregion rozvíjet, a to ve všech klíčových oblastech (cestovní ruch, kultura, sport, sociální služby, životní prostředí, doprava, bydlení, podnikání apod.)  Dílčím cílem projektu je zpracování programů rozvoje všech zapojených obcí z mikroregionu (Harrachov, Kořenov, Desná, Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských horách, Josefův Důl, Plavy, Velké Hamry, Zlatá Olešnice, Zásada; města Tanvald a Smržovka již programy rozvoje zpracovaly). Právě koncepční propojení požadavků a potřeb jednotlivých obcí s aktivitami mikroregionu přinese v území realizaci promyšlených a smysluplných projektů. Výstupem projektu tedy bude souhrn rozvojových kroků, opatření a aktivit, které budou následně v jednotlivých obcích a v mikroregionu jako celku uváděny v život.

Součinnost starostů obcí bude spočívat především v předání či zapůjčení podkladů pro zpracování, v diskusi se zpracovateli, v participaci na organizaci a účasti na setkáních s obyvateli obcí k tématu rozvoje a v konzultaci zpracovaných podkladů k rozvojovým programům. Starostové obcí budou dále spoluvytvářet rozvojovou koncepci celého mikroregionu s ohledem na společné zájmy členských obcí a jejich obyvatel.

Vlastní zpracování rozvojových programů zajistí odborní partneři Mikroregionu Tanvaldsko. Aby plánování rozvoje obcí a mikroregionu mělo smysl a jeho výstupy podporu obyvatel, je nezbytné, aby se do projektu zapojili všichni, kdo mají k tématu rozvoje co říci, tedy zástupci obcí (starostové, zastupitelé) a široká veřejnost, a to jak odborná (podnikatelé, představitelé a dalších neziskových organizací), tak i laická. Zejména názory obyvatel na situaci v obcích a jejich představy o rozvoji, požadavky či potřeby, jsou pro zpracování programu zásadní a velmi cenné.

Zpracování projektu proto počítá se zapojením široké veřejnosti dvěma způsoby:

  1. a) dotazníkové šetření v obcích (proběhne na jaře 2018)
  2. b) veřejná setkání s obyvateli obcí (budou probíhat postupně, obyvatelé budou včas informováni v místě obvyklým způsobem).

Dotazníkové šetření, jako součást sběru dat z území, proběhlo ve všech obcích v období od května do července 2018 a mělo jak standardní písemnou formou, tak formu elektronickou (vyplňování dotazníků on-line). V celém regionu se do dotazníkového šetření zapojilo téměř 250 respondentů. Dotazník zjišťoval jak pozitivní, tak negativní stránky rozvoje daných obcí. Aktuálně probíhá vyhodnocení tohoto šetření, výsledky budou následně k dispozici na webových stránkách.

Veřejná setkávání s obyvateli obcí, tzv. komunitní projednávání budou ve všech obcích probíhat na jaře r. 2019. V té době už budou mít obyvatelé k dispozici výsledky všech právě probíhajících analytických prací a budou se moci aktivně zapojit do diskuse k uvedeným zjištěním, specifikovat své potřeby a přání v obcích, identifikovat problémy, které je nejvíce pálí a navrhovat řešení. O konání veřejných setkání k programům rozvoje obcí budou obyvatelé včas informováni, a to jak na webu projektu, tak obvyklým způsobem v každé obci.

Po důkladné analýze obcí a jejím projednání s veřejností budou zpracovány tzv. návrhové části jednotlivých programů rozvoje obcí. To znamená, že budou specifikovány rozvojové cíle a z nich vycházející opatření a konkrétní aktivity, které by měly být v následujících letech v obcích realizovány a zajistit jejich příznivý rozvoj. Tato část projektu bude zpracovatelsky probíhat v létě příštího roku, aby se široká veřejnost mohla na podzim téhož roku k budoucnosti a budoucímu směřování své obce vyjádřit na dalších veřejných setkáních.

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít. Zajistěte si tedy, aby byla co nejlepší, aby vaše potřeby byly uspokojeny. Budeme rádi za jakékoliv konstruktivní, věcné a zdůvodněné náměty a požadavky. Zpracovatelé se budou každým vaším podnětem zabývat.

Pro předkládání námětů nemusíte využívat jen výše popsané formy spolupráce, tj. dotazníkové šetření a veřejná setkání. Pro komunikaci se zpracovateli můžete využít též elektronickou poštu na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Nově jsme také přímo na úvodní stránku projektu www.tanvaldsko.eu přidali přímý odkaz „Kontaktujte nás“. V jakékoliv komunikaci se zpracovateli projektu nezapomeňte uvést, o jakou obec se jedná, abychom Váš námět správně zařadili.

CSS logolink barva