NYC Escorts bestnyescorts.com

Tanvaldsko

Projekty

Projekty v rámci mikroregionu

Navigace:  Titulní stránka -> Projekty

Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko

Díky dlouhodobé spolupráci členských obcí Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko a na základě společné vůle byla vytvořena poradenská kancelář - Centrum společných služeb obcím.

Služby odborných pracovníků Centra společných služeb (poradců) cílí na zvýšení efektivnosti samosprávy a na posílení administrativní kapacity obcí. Obcím Mikroregionu Tanvaldsko jsou poskytovány služby v tomto rozsahu:

 1. poradenství ke zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb;
 2. poradenství poskytované občanům zapojených obcí Mikroregionu Tanvaldsko;
 3. přenos a absorpce znalostí a dovedností v oblasti čerpání dotačních prostředků v zájmu rozvoje území;
 4. vytvoření a rozšíření znalostní a zkušenostní báze zaměstnanců CSS vedoucí ke zvýšení odbornosti;
 5. pomoc s optimalizací administrativní kapacity zejména menších obcí (prostřednictvím poradenské práce CSS, přebírající některé činnosti obcí);

CSS prostřednictvím poradců umí také vytipovat specifické potřeby v oblasti vzdělávání starostů a orgánů samosprávy. Pro starosty i orgány samosprávy i pro svou vlastní odbornost a neustálé zkvalitňování servisních služeb umí dále zajistit požadované vzdělávání v těchto oblastech: 

 • v oblasti odpovědného zadávání veřejných zakázek, především malého rozsahu
 • v oblasti nové legislativy, vydávání obecně závazných vyhlášek
 • v oblasti dotačních možností v oblasti životního prostředí, sociální problematiky, školství, Programu rozvoje venkova 
 • v oblasti dotačních možností ze státních i evropských dotačních programů

Centrum společných služeb se věnuje také společným projektům Svazku obcí v oblasti cestovního ruchu, sociálních služeb i životního prostředí.

LK Logotype PANTONE Red 032 C pro web

Projekt "Poradce pro Mikroregion Tanvaldsko" je realizován s podporou Libereckého kraje. Děkujeme.

 
   

Pořízení společné projektové dokumentace k Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko

Studie Domu sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko, který by měl vzniknout přebudováním nevyužité zchátralé lokality typu BROWNFIELD (budova bývalého Viaflexu ve Smržovce). Studii vytvořila dodavatelská firma Project A plus, s.r.o..

Vizualizace Domu sociálních služeb Smržovka new

Projekt je připravován pro celé území Mikroregionu Tanvaldsko na základě dlouhodobě monitorovaných a zjištovaných potřeb v oblasti sociální péče.

Výstupem projektu, který právě vrcholí, je zpracování společné projektové dokumentace ke stavebnímu řízení pro stavbu společného Domu sociálních služeb. Přidanou hodnotou zapojení všech 12 členských obcí Mikroregionu Tanvaldsko do tohoto integrovaného projektu je spolupráce všech 12 obcí v řešení dostatečného pokrytí území potřebnými sociálními službami. Vzniklý Dům sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko bude mít sídlo ve Smržovce a tři „detašovaná pracoviště“. Sídlo počítá s pokrytím Smržovky, Jiřetína p.B. a Josefova Dolu. Jedno detašované pracoviště by bylo určeno pro obce Harrachov, Kořenov, Desná, Albrechtice v J. h., další pro Tanvald a třetí pro lokalitu Velké Hamry, Plavy, Zlatá Olešnice a Zásada. 

Dům sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko bude poskytovat nové služby: 

 • denní stacionář
 • odlehčovací službu
 • osobní asistenci
 • sociální poradenství 
 • půjčovnu kompenzačních pomůcek 

Dále bude rozšířeno poskytování stávající terénní pečovatelské služby v celém území. Obce v území ORP Tanvald by samostatně velmi těžko tak efektivně a operativně poskytovaly všechny tyto sociální služby ve vysoké kvalitě a okamžité dostupnosti. Zároveň by muselo být postaveno v území hned několik objektů k poskytování sociálních služeb. Takto využité dotační prostředky na společnou projektovou dokumentaci pro společný Dům soicálních služeb v území Mikroregionu Tanvaldsko jsou nejefektivněji a nejsmysluplněji využité dotace.

LK Logotype PANTONE Red 032 C pro web

Projektová dokumentace je pořizována s významnou podporou Libereckého kraje.

 
   

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko

Dovolujeme si Vás oslovit s průzkumem, jehož cílem je získat informace z území o využívání stávajících sociálních služeb, zjistit poptávku veřejnosti po sociálních službách a shromáždit data o potřebnosti sociálních služeb na Tanvaldsku. Za Vaše zapojení do průzkumu formou vyplnění krátkého dotazníku, které bude velmi užitečné, děkujeme. Dotazník k vyplnění naleznete zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/.

Dotazník k vytištění, vyplnění a odevzdání na příslušném obecním úřadě stáhnete zde: Dotaznik_pro_verejnost.pdf.

Projekt Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro období 2022 - 2024 bude zpracováván metodou komunitního plánování, to znamená se zapojením poskytovatelů, uživatelů a zadavatelů sociálních služeb. Zpracovaný střednědobý plán přinese koncepční a systémové zajištění rozvoje v sociální oblasti řešeného území. Zavede v regionu zcela nové prvky (monitorování potřeb, preventivní opatření, koordinace poskytování informací v území, návaznost nabídky služeb na poptávku, zajištění dostatečných kapacit). Tento monitoring umožní efektivně řídit poskytování sociálních služeb v návaznosti na zjištěné potřeby obyvatel území.

V první fázi realizace projektu bude zpracována analýza současného stavu sociálních služeb. Ve druhé fázi bude navrhnuto optimální nastavení systému sociálních služeb, který je vzhledem k sociálním podmínkám daného území nezbytný pro další udržitelný rozvoj.

SPRSS bude zpracován ve struktuře:

 • obecná část (význam, účel, předpoklady úspěšnosti plánování sociálních služeb, legislativní, metodická, teoretická východiska zpracování SPRSS pro území Mikroregionu Tanvaldsko,
 • územní vymezení SPRSS, základní charakteristika území, relevantní územní vazby, regionální souvislosti;
 • analýza sociální oblasti v řešeném území;
 • specifikace východisek pro návrhovou část SPRSS;
 • zpracování návrhové části SPRSS;
 • návrh implementace SPRSS. SPRSS bude obsahovat náležitosti dle § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb., z hlediska kvality bude splňovat kritéria Ministerstva práce a sociálních věcí.

Bude zpracován 1 SPRSS na období 3 let (stanovené období je v souladu s § 3, písm. h), zák. č. 108/2006 Sb.).

 • V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:
 1. Zpracování podkladů pro vytvoření SPRSS - sběr dat s následným vyhodnocením v analýzách:
 • analýza potřeb v sociální oblasti
 • analýza nabídky sociálních služeb
 • demografická a související socioekonomická analýza
 • analýza financování sociálních služeb na úrovni obcí a mikroregionu
 • komplexní vyhodnocení sociální situace v území a identifikace hlavních východisek pro návrhovou část plánu
 1. Zpracování návrhové části SPRSS ve vazbě na výstupy předchozí analytické části a na základě širšího projednání v území (poskytovatelé, uživatelé, zadavatelé, zřizovatelé).
 2. Navržení systému monitoringu a evaluace vzhledem k nastaveným cílům a parametrům SPRSS.
 3. Informování a zapojování účastníků plánování a vytvoření komunikační platformy pro stálou informovanost aktérů i sběr zpětných vazeb z území prostřednictvím:
 • webových stránek
 • informačních materiálů
 • tematických workshopů
 • mediální prezentace
 1. Spolupráce mezi obcemi a Libereckým krajem, zajištění územních přesahů plánování rozvoje sociálních služeb, koordinace s krajským plánem sociálních služeb, akceptace oborově tematických přesahů zejména v oblasti školství a zdravotnictví v obcích
 2. Koordinace obcí a dalších územních aktérů v navrhovaném systému rozvoje sociálních služeb.

V prvním období realizace projektu probíhá:

 • dotazníkové šetření, dotazníky k vyplnění naleznete zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/
 • řízené rozhovory se starosty obcí, s poskytovateli i uživateli sociálních služeb 
 • spolupráce s poskytovateli sociálních služeb.

Více informací o realizaci projektu zde: 

https://www.tanvaldsko.eu/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb/

Kontakty

Řízení projektu

Tel.: 737 761 659

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Realizace projektu:

Tel.: 737 291 735, 605 215 264

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Logo podpory ESF

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015111.

 
   

Projekt Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko

Děkujeme, že nám pomůžete zlepšit nabídku, služby a směřování rozvoje cestovního ruchu na Tanvaldsku. Vyplněním dotazníku můžeme lépe monitorovat situaci v cestovním ruchu Mikroregionu Tanvaldsko a zacílit na efektivní rozvoj území.

Můžete vyplnit dotazník buď v tištěné podobě (k dostání na obecních úřadech, informačních centrech, muzeích, hotelích ad) nebo zde:

Dotazníkove_setrení_CR_2020.pdf

Dotazník lze vyplnit i pomocí tohoto QR kódu:

1600x600px banner s QR kodem pro weby

Dotazník můžete vyplnit také zde: www.mojeanketa.cz/pruzkum/280146338/.

Díky realizaci projektu bude zpracována Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko, do které bude zapojeno všech 12 členských obcí mikroregionu. Výsledkem bude rozvojový dokument pro oblast cestovního ruchu, zpracovaný na bázi spolupráce obcí i dalších aktérů v oblasti turismu, za účelem efektivního využití potenciálu lokality. To může významným způsobem napomoci komplexnímu udržitelnému rozvoji území.

Zpracováním Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko dojde k vytvoření funkční a všeobecně přijaté koncepce rozvoje cestovního ruchu v řešeném regionu. V průběhu tvorby koncepce dojde ke shodě aktérů v cestovním ruchu o rozvojových prioritách území a jejich společné realizaci.

Předpokládaná struktura Strategie CR v Mikroregionu Tanvaldsko:

 1. Analytická část „Strategie“ je tvořena  od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2021
 2. Strategická (návrhová) část „Strategie“ je tvořena od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021
 3. Implementační část „Strategie“ bude tvořena od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2022

V rámci zpracování analytické části Strategie právě probíhá:

 • sběr a zpracování dat z administrativních zdrojů – ČSÚ, resortní statistiky, zdroje územních samospráv
 • sběr a zpracování primárních dat o území a územních souvislostech s vazbou na cestovní ruch:
 • vlastní zpracovatelské šetření realizované členy odborného realizačního týmu formou místních šetření v obcích mikroregionu (dotazníkové šetření)
 • dotazování (řízené rozhovory s volenými zástupci municipalit)
 • dotazování (veřejnost – účastníci cestovního ruchu, poskytovatelé služeb v cestovním ruchu, vč. provozovatelů atraktivit v cestovním ruchu)
 • realizace anket (webové rozhraní),
 • řízené rozhovory (vedené osobně členy odborného realizačního týmu),
 • dotazníkové šetření (tištěná forma – do šetření jsou zapojovány cílové skupiny z řad veřejnosti, což jsou účastníci cestovního ruchu; odborná veřejnost z řad poskytovatelů služeb cestovního ruchu a provozovatelů atraktivit - tato cílová skupina bude motivována potenciální budoucí rozvojovou a ekonomickou výhodností spolupráce a společné realizace Strategie v oblasti cestovního ruchu)
 • zpracování, vyhodnocení a interpretace dat z dotazníkových šetření, rozhovorů.

Podrobné informace o aktivitách projektu, etapách realizace projektu, realizačním týmu, financování a dalším naleznete na www.tanvaldsko.eu.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu Evropské unie.Logo podpory ESF

 
   

Plánování regionálního rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko

Plánování rozvoje obce má smysl, pojďte se nad budoucností své obce zamyslet s námi a podílejte se na ní. Vždyť jen vy tu budoucnost ve své obci budete žít !!

Nositelem projektu Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko (r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007376), byl svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko a byl realizován od 1. března 2018 do 29. února 2020 s podporou Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Logo podpory ESF

V rámci projektu byly zpracovány Programy rozvoje měst Harrachov, Desná, Velké Hamry, obcí Kořenov, Josefův Důl, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Plavy, Zlaté Olešnice a městysu Zásada.

Rovněž byl zpracován Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko pro roky 2020 - 2026:

Program_rozvoje_Mikroregionu_Tanvaldsko_final.pdf

Veškeré informace k projektu a dokumenty programů rozvoje obcí lze nalézt zde:

https://www.tanvaldsko.eu/

Celý článek...
 
   

Strana 1 z 7

Frilco Philippines Corporation Hazardous Waste Transporter Laguna clickonetic best photobooth photo-coverage laguna Free themes elementor pro web services web development